เกี่ยวกับ NT

สร้างอนาคต ด้วยเทคโนโลยี

Image

พันธกิจ

ยกระดับระบบนิเวศด้านดิจิทัล และโทรคมนาคม ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ
รวมถึงสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิต และทุกความต้องการ

Image

ค่านิยม

Image

ทุนจดทะเบียน

0
ล้านบาท
(หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน)

ชนิดหุ้น

หุ้นสามัญ
0
ล้านหุ้น
(หนึ่งพันล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

0
บาทต่อหุ้น
(สิบบาทถ้วน)
อ้างอิงจากหน้าแสดงข้อมูลบริษัท https://www.cattelecom.com/cat/corporate-info