โทรศัพท์พื้นฐานองค์กร

NT cloud PBX
NT cloud PBXระบบโทรศัพท์ สําหรับองค์กรยุคใหม่
NT business fixed line
NT business fixed lineโทรคุณภาพผ่านอินเตอรเน็ต โทรประหยัด ตัดต้นทุนธุรกิจ