1888

ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่ตั้ง

NATIONAL TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

99 Chaengwatthana Rd.
Lak Si, Bangkok 10210

บริษัท   โทรคมนาคมแห่งชาติ   จำกัด   (มหาชน)

99 ถ.แจ้งวัฒนะ   แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ   10210

โทรศัพท์

NT Contact Center 1888

อีเมล์

cat1322@nc.ntplc.co.th

โซเชียลมีเดีย