บริการให้เช่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมาเพื่อใชงานทดแทนตู้สาขา (PABX) โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนติดตั้งตู้สาขา ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและการบำรุงรักษา แต่ยังใช้งานได้เทียบเท่ากับตู้สาขา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกัน โดยใช้หมายเลขภายใน (Extension Number) การโทรออกไปยังปลายทางอื่นๆ การโอนสาย การดึงสาย การพักสาย รวมไปถึงระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ IVR (Interactive Voice Response) หรือ Auto-Attendant ผู้ใช้บริการเพียงแค่มีอุปกรณ์สำหรับใช้งาน VoIP เช่น IP phone หรือ Internet phone adapter โดยทำการเชื่อมต่อกับระบบ NT cloud PBX ผ่านวงจร IP Network หรือวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใดก็ได้

รูปแบบการใช้งาน

รูปแบบที่ 1
 • ผู้โทรสามารถโทรเข้าหาหมายเลขภายในได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพนักงาน หรือระบบเสียงตอบรับ เช่น กด 021044764

Image
รูปแบบที่ 2

วิธีการใช้งาน

Image
 • โทรติดต่อหมายเลขภายใน:
  สามารถกดหมายเลขภายใน (Extension Number) ได้โดยตรง


 • โทรออกสายนอกไปยังปลายทางภายในประเทศไทย :
  กดหมายเลขในประเทศทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์มือถือได้โดยตรง เช่น 02, 038, 08 


 • โทรออกสายนอกไปต่างประเทศ:
  กดรหัส 009 ตามด้วยรหัสประเทศ และเลขหมายปลายทาง

อัตราค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าบำรุงรักษา)
 • ใช้งานหมายเลขภายในจำนวน 5-10 เลขหมาย คิดอัตรา 100 บาท/เลขหมาย/เดือน (หมายเลขภายในเริ่มต้นที่ 5 เลขหมาย)

 • ใช้งานหมายเลขภายในจำนวน 11-20 เลขหมาย คิดอัตรา 80 บาท/เลขหมาย/เดือน

 • ใช้งานหมายเลขภายในจำนวน 21 เลขหมายขึ้นไป คิดอัตรา 50 บาท/เลขหมาย/เดือน

 • ใช้งานหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานเพิ่มเติม คิดอัตรา 100 บาท/เลขหมาย/เดือน

ค่าใช้บริการโทรปลายทางในประทศ
ค่าใช้บริการโทรปลายทางระหว่างประเทศ

กรุณาเลือกประเทศปลายทาง


หมายเหตุ:
 • คิดอัตราขั้นต่ำ 1 นาทีต่อไปคิดหน่วย(Unit Charge)หน่วยละ 6 วินาทีเศษของหน่วยคิดเป็น 1 หน่วย

 • อัตราเดียวตลอด 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • อัตราค่าใช้บริการโทรระหว่างประเทศแยกคิดตามหมายเลขปลายทางว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่

 • อัตราโปรโมชั่นข้างต้นมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ NT Contact Center 1888

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกําหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อใช้บริการ

ฝ่ายบริการหน่วยงานเอกชน

02-104-5555

ฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ 

02-104-1111

แบ่งปันบริการของเรา  :